Pravidlá programu Carte

1. Úvod

Vernostný program Carte poskytuje držiteľom kariet priame zľavy od 5 až do 30 % v kamenných predajniach a e-shopoch. Viac ako 5000 možnosti výhodných nákupov po celej SR a ČR.

2. Pojmy

„Program“ všeobecné označenie vernostného programu Carte.

“Carte” je vernostný program umožňujúci jeho užívateľom získavať výhody (zľavy, body) za svoje nákupy u Partnerov programu Carte.

"Carte Basic" - On-line výhody: Viac ako 500 e-shopov, v ktorých môžete využívať výhody nášho programu. Zľavy a výhody: Získajte zľavy na športové potreby, oblečenie, kozmetiku a iné produkty. Špeciálne ponuky: Užite si exkluzívne ponuky a akcie našich partnerov.

"Carte Standard" - On-line a kamenné pobočky: Viac ako 5 000 možností, kde môžete využiť výhody nášho programu. Zľavy a výhody: Získajte zľavy na športové potreby, oblečenie, kozmetiku a iné produkty. Špeciálne ponuky: Užite si exkluzívne ponuky a akcie našich partnerov.

„Carte plus“ je súčasťou vernostného programu Carte, ktorý umožňuje jeho Členom získavať Body za svoje nákupy u Partnerov programu.

„Karta“ – je vernostná karta, plastová alebo platobná alebo elektronická (E-karta) v mobilnej aplikácii, obsahujúca identifikačné prvky k Programu, vydaná Prevádzkovateľom alebo obchodným Partnerom (tiež aj ako licencia), personifikovaná na meno Držiteľa karty.

„Promo – kód“ – je unikátny kód ktorým je možné po zadaní v aplikácii aktivovať Kartu a Vernostný účet.

“Identifikačné prvky Karty” – Logo Programu, koniec platnosti vo forme mesiac/rok (12/2099), unikátny čiarový kód (EAN13), meno a priezvisko Držiteľa (technologicky personifikované alebo vypísané paličkovým písmom) a odkaz na klientsku podporu programu).

„Držiteľ karty“ je fyzická osoba s platnou kartou Programu personifikovanou na jeho meno.

Držiteľ Promo – kódu je fyzická osoba s platným Promo – kódom.

“Člen programu” je všeobecne člen programu “Carte”.

„Člen programu Carte“ je Držiteľ karty Carte, ktorý má vernostný účet a aktivovanú kartu.

„Partner“ je zmluvný subjekt Programu (právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ), u ktorého môžu Držitelia kariet získať výhody (zľavy, body).

Vernostný účet je vo všeobecnosti vernostný účet “Carte”.

„Vernostný účet Carte“ – je účet Člena Programu Carte so základnými informáciami a prehľadom Bodov.

“Aktivácia Karty” – proces registrácie Karty na webe/aplikácii – pomocou zadania Promo – kódu alebo opísania číselnej hodnoty EAN kódu z plastovej Karty.

Výhoda je pridaná hodnota, ktorú poskytuje Partner Držiteľovi karty/Členovi programu, vo forme Zľavy a/alebo Bodov a iné.

“Zľava” je forma Výhody, ktorú Držiteľ karty uplatňuje u Partnera za realizovaný nákup (znížením predajnej ceny vo výške prezentovanej Výhody).

„Bod“ je forma Výhody (ako zúčtovateľná jednotka), ktorá vzniká Členovi programu za nákupnú transakciu u Partnera poskytujúceho výhody formou Bodov.

„Nákupné transakcie“ – je uskutočnená obchodná transakcia vrátane DPH medzi Držiteľom karty a Partnerom. (Nákupné transakcie v e-shope Partnera s kliknutím z www.carte.cz do Katalógu Partnerov je uskutočnená obchodná transakcia, medzi Držiteľom karty a Partnerom, bez DPH).

„Webové stránky Programu Carte“ – www.carte.cz pre ČR alebo www.carte.sk pre SR.

„Katalóg odmien“ je elektronická forma ponuky odmien na Webových stránkach pre Členov programov, ktoré je možné získať za získané Body z Vernostného účtu.

“Poukážka” – Člen programu Carte si za Body v Katalógu odmien vyberá odmenu, na základe ktorej dostane poukážku a tú uplatňuje u Partnera, Prevádzkovateľa.

„Systém vernostného programu“ – je súbor technologických a prevádzkových informácií, pravidiel a opatrení, softvéru, licenčných práv, technických prostriedkov a ľudských zdrojov potrebných na prevádzku a zabezpečenie Programu, jeho funkcionality a spoľahlivosti, prenosu dát a plnení zmluvných podmienok zúčastnených subjektov v Programe, spracovávajúce všetky údaje a transakcie Vernostného programu Carte a Carte.

3. Účasť v Programe

Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov.

4. Vytvorenie Vernostného účtu

Vzniká aktiváciou plastovej karty na Webových stránkach alebo aplikácii zadaním EAN kódu Karty a následnou registráciou Držiteľa karty.

V prípade elektronickej Karty vzniká vernostný účet zadaním promo-kódu na webe Programu alebo aplikácii zadaním Promo-kódu Karty a následnou registráciou.

5. Využívanie Výhod v Programe Carte

Partneri môžu poskytovať Výhody rôznymi formami

  • Zľavy – priama zľava na tovar alebo službu v kamennej prevádzke
  • Zľavy – priama zľava na tovar alebo službu v e-shope
  • Body – z nákupu tovaru alebo služby v kamennej prevádzke
  • Body – z nákupu tovaru alebo služby v e-shope
  • Kombinácia Výhod na kamenných prevádzkach a e-shopoch

Pred nákupom v prevádzke Partnera alebo v prípade rezervácie služby u Partnera sa vždy preukážte pred platením/rezerváciou vašou plastovou alebo elektronickou Kartou. Výhoda je poskytnutá len osobe, ktorá je Držiteľom karty.

Partner je oprávnený vyžadovať od Držiteľa karty, v prípade že sa jedná o platobnú kartu s identifikáciou Programu, prevedenie Nákupnej transakcie touto Kartou.

Karty Programu po aktivácii Vernostného účtu umožňujú Držiteľom kariet využívať všetky výhody poskytované Partnermi po celú dobu platnosti Karty. Najmä mu umožní získavať Body za svoje nákupy a čerpať odmeny za nazbierané Body, dostávať novinky, špeciálne akcie a zľavy, zúčastniť sa súťaží a podobne. Aktivácia Vernostného účtu/Karty sa vykonáva na www.carte.cz, alebo v mobilnej aplikácii, vyplnením aktivačného formulára a zaškrtnutím súhlasu s podmienkami.

Informácie, ktoré, Člen programu zadáva pre vytvorenie Vernostného účtu sú chránené podľa platnej legislatívy k GDPR. V rámci jedného Vernostného účtu je možné mať viac aktivovaných Kariet.

6. Získavanie Bodov vo Carte plus a ich využívanie

Body získava Držiteľ karty nákupom u Partnerov, ktorí poskytujú Výhody formou Bodov – ich konkrétny zoznam je uvedený na www.carte.cz. Pre načítanie a využitie Bodov je nevyhnutná Aktivácia Karty a Vernostného účtu, z ktorého môže Člen programu Body uplatniť za odmeny v Katalógu odmien, kontrolovať svoje Bodové transakcie a využívať ďalšie služby.

Získanie Bodov je podmienené presne daným procesom nákupu, ktorý sa môže u Partnerov líšiť – zadaním čísla Karty (EANu), kliknutím z Webových stránok www.carte.cz, alebo preukázaním sa Kartou na prevádzke Partnera. U vybraných on-line Partnerov poskytujúcich výhody formou Bodov je pripísanie realizované až po uplynutí doby, ktorú má Partner stanovenú. Body, ktoré má Člen programu v tej chvíli pripísané za takú transakciu, sú uvedené v záložke účtu ako nespracované transakcie, a sú iba informatívne.

Napríklad nižšie časová os pre prípis Bodov za objednávku ubytovania na Booking:
– dňa 1.1. objednávka, po objednávke sú Body zaznamenané v sekcii Transakcie na spracovanie
– dňa 1.7. ubytovanie
– dňa 1.10. prípis Bodov na Vernostný účet

Počet získaných Bodov za nákup sa u jednotlivých Partnerov líši, podľa špecifických podmienok.

Body sú uvádzané v hodnotách, môžu byť však podľa objemu nákupu, komodity, produktov a podobne.

Pokiaľ Držiteľ karty nemal v okamihu získania Bodov aktivovanú Kartu, má možnosť do 60 dní aktiváciu vykonať. Následne je mu príslušný počet Bodov pripísaný.

Získať Body je možné aj v súťažiach a akciách, presné podmienky sú vždy uvedené ku konkrétnej akcii na www.carte.cz

Získanie odmeny je podmienené dostatočným počtom Bodov, ktoré má Člen programu na svojom účte. Nákupom v Katalógu odmien sa odpočíta adekvátna časť, podľa ceny odmeny.

Body majú platnosť 24 mesiacov od kalendárneho roku, v ktorom boli získané.

Nevyčerpané Body môže Člen programu darovať vybranej Nadácii (podľa výberu Carte) alebo prepadajú v prospech Prevádzkovateľa/akcie Partnera, kde boli získané.

7. Poukážky a ich uplatnenie

Odmena je spravidla realizovaná Poukážkou, ktorú Člen programu uplatní u Partnera/Prevádzkovateľa. Súčasťou každej poukážky je jej hodnota, akceptačný kód, platnosť a názov Partnera, u ktorého je možné poukážku uplatniť. Ponuky v Katalógu odmien môžu byť časovo obmedzené.

8. Ukončenie platnosti, strata, poškodenie alebo odcudzenie karty

Po skončení platnosti Karty je Vernostný účet otvorený po dobu 12 mesiacov. Do tejto doby je nutné aktivovať novú Kartu. Akékoľvek zneužitie, straty alebo krádeže Karty, ktorú má Člen programu evidovanú na svojom Vernostnom účte, je povinný hlásiť bezodkladne Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára zo svojho účtu alebo na klientsku podporu, e-mail: klientservis@carte.sk s požiadavkou na zablokovanie Karty pred jej zneužitím. O vydanie novej Karty si môže Člen programu požiadať u Partnera, u ktorého získal pôvodnú Kartu alebo na marketing@carte.sk. Samotné vydávanie karty sa riadi aktuálnymi podmienkami Carte v okamihu podania žiadosti.

9. Reklamácia - neposkytnutie výhody

V prípade, že nebola poskytnutá Výhoda a Držiteľ karty splnil podmienky na jej udelenie, je nevyhnutné aby reklamáciu riešil pri nákupe s personálom Partnera. V prípade, že nebola poskytnutá Výhoda a Držiteľ karty splnil podmienky pre udelenie, je možné potom reklamovať takúto transakciu na klientskom servise Carte. Pre spracovanie reklamácie je nevyhnutné mať potvrdenie o transakcii (účtenka, faktúra a podobne), údaj o čase a mieste transakcie, prípadne ďalšie podrobnosti.

10. Ukončenie účasti Člena programu

Členovia programu sú oprávnení svoju účasť v Programe kedykoľvek ukončiť na základe žiadosti o ukončenie, zaslanú zo svojho Vernostného účtu s využitím kontaktného formulára. Odporúčame, pred podaním žiadosti na ukončenie, vyčerpať si Body z Vernostného účtu, inak po jej vykonaní bude Bodové konto vynulované. Ukončenie účasti Člena programu je zo strany Prevádzkovateľa možné z dôvodu porušovania Pravidiel programu formou odstúpenia – ukončenia okamžite. Prevádzkovateľ môže ukončiť Program s minimálnou dobou pre vysporiadanie 6 mesiacov.

11. Záverečné ustanovenia

Informácie, ktoré Člen programu zadáva pre vytvorenie Vernostného účtu, sú chránené podľa platnej legislatívy k GDPR. Tieto pravidlá rozširujú Všeobecné pravidlá vernostného Programu. Tieto Pravidlá sa riadia platným právom Slovenskej republiky.